LISTE DES PROJETS RETENUS APRES ANALYSE DE RECEVABILITE ET ELIGIBILITE DANS LE CADRE DE L’APPEL A PROJET SUR FONDS TANY MEVA 2019

21 juillet 2019

Date de lancement de l’appel : 25/05/2019

Date de clĂ´ture : 20/07/2019

N° Localité Commune District Nom du soumissionnaire Intitulé du projet
REGION ANDROY
2 Belemboka Ambony Maroalopoty Ambovombe Association BELOBOKA MANDROSO Fampiroboroboana ny fiompiana tantely sy fambolena ary ny fiarovana ny tontolo iainana
13 Soatsifa I Maroalopoty Ambovombe TSIRY TE Hiavotra Famatsiana jiro avy amin’ny angovo nohavaozina ao amin’ny Fokontany Soatsifa I, Kaominina Maroalopoty, Distrika Ambovombe, Faritra Androy
19 Amboasary Premier Maroaloke Ambovombe Association VASIA Amélioration des conditions de vie des habitants de la commune rurale de Maroaloke
25 Ankilibevoa Ambovombe Ambovombe SEUA Projet de reboisement au Campus Universitaire Ankilebevoa
REGION IHOROMBE
1 Ampandratokana Ihivoka I et II Ankily, Irina Ihosy Association MIOTISOA Introduction de l’agroécologie dans les communes rurales Irina et Ankily, face au changement climatique
3 Ikelivondraky Ankily Ihosy ONG BEAM Madagascar Action de reboisement en vue de la protection et de la gestion durable du bassin versant d’Ilempo
9 Andremanero Ranohira Ihosy Association Miray Soa Protection des bassins versants et réhabilitation de canal d’irrigation à Andremanero
16 Andranomena Soanivava Idoty Ilakakabe Ihosy Association MIRAY SOA Protection de la plaine Andranomena
66 Ikelivondraky Ankily Ihosy ONG BEAM Action de reboisement en vue de la protection et de le gestion durable du bassin versant d’Ilempo
REGION ANOSY
7 Ivolo Fanjahira Ifarantsa Tolagnaro LIFE GIVING WATER (LGW) Développement socio-économique des familles vulnérables dans la Commune Rurale Ifarantsa
11 Bazary Kely Tolagnaro Tolagnaro Collège Luthérien Ambohimazava Amélioration de l’environnement scolaire du collège Luthérien Ambohimazava
12 Esokaka Tolagnaro Tolagnaro Fikambanana FANAMBINA  Fiompiana akoho gasy nohatsaraina  
REGION ATSIMO ANDREFANA
4 Andraovorindregatake
(Adranody)
Antanimieva Morombe Association Vehivavy VONONA Fanatsarana ny fitnatananana ny harena voajanahary amin’ny fambolena zanakazo
5 APC Loharano Ankililoaka Toliara II Association FANAVOTANA et Association des Jeunes pour le Développement de Madagascar (A.J.D.M.) en consortium. Activités génératrices de revenus pour les femmes et jeunes dans les Fokontany d’Amboboky et d’Antanimena aux alentours de la « future APC Loharano ».
6 Lazarivo II Lazarivo Betioky Atsimo TSITARA Fanatsarana ny fitnatananana ny harena voajanahary amin’ny fambolena zanakazo 5000 fototra ao anaty velaratany 5ha sy fanohanana velontena mirindra amin’ny alalan’ny fiompiana ondry manarapenitra
8 Basibasy Basibasy Morombe V.O.I Tahindraha Fanamboarana pompe japi etfambolenkazo
10 Tsihake Morombe Morombe SOAFIANTSO Fanatsarana ny fari-piainana sy ny fivelomana ho an’ireo mpahazo tombontsoa : asa mampidi-bola haingana
14 APC Mikea Ankililoaka Toliara II Association FANAVOTANA et Association des Jeunes pour le Développement de Madagascar (A.J.D.M.) en consortium. Activités génératrices de revenus pour les femmes et jeunes dans les Fokontany d’Anjabetrongo aux alentours de la « future APC MIKEA ».
15 Beseva Vohimary Betioky Atsimo MAMPAZOTO Fanatsarana ny fitnatananana ny harena voajanahary amin’ny fambolena zanakazo 5000  fototra ao anaty velaratany 5ha sy fanohanana velontena mirindra amin’ny alalan’ny fiompiana osy manarapenitra
17 Beseva Vohimary Betioky Atsimo MAHAVOTSY Fanatsarana ny fitnatananana ny harena voajanahary amin’ny fambolena zanakazo 5000  fototra ao anaty velaratany 5ha sy fanohanana velontena mirindra amin’ny alalan’ny fiompiana osy manarapenitra
18 APC Tahiry Ankililoaka Toliara 2 Association FANAVOTANA et Association des Jeunes pour le DĂ©veloppement de Madagascar (A.J.D.M.) en consortium ActivitĂ©s gĂ©nĂ©ratrices de revenus pour les femmes et jeunes dans les Fokontany d’Ambinda aux alentours de la « future APC Tahiry Â».
20 Ampiha Vohimary Betioky Atsimo MAHAVELO Fanatsarana ny fitnatananana ny harena voajanahary amin’ny fambolena zanakazo 5000  fototra ao anaty velaratany 5ha sy fanohanana velontena mirindra amin’ny alalan’ny fiompiana osy manarapenitra ao amin’ny fokontany Ampiha,Kaominina Ambanivohitra Vohimary, Distrika Betioky Atsimo, Faritra Atsimo Andrefana
21 Soarano Lazarivo Betioky Atsimo LOHAVOVOMAMIRATRA Fanatsarana ny fitnatananana ny harena voajanahary amin’ny fambolena zanakazo 5000  fototra ao anaty velaratany 5ha sy fanohanana velontena mirindra amin’ny alalan’ny fiompiana ondry manarapenitra
22 APC Analamaintso Ankililoaka Toliara II Association FANAVOTANA et Association des Jeunes pour le DĂ©veloppement de Madagascar (A.J.D.M.) en consortium ActivitĂ©s gĂ©nĂ©ratrices de revenus pour les femmes et jeunes dans les Fokontany d’Ampihamy, Andranodehoky CR Milenaka et Fokontany d’Ankiliabo et d’Ampagnolora aux alentours de la « future APC Analamaintso Â».
23 APC Lovasoa Ankililoaka Toliara II Association FANAVOTANA et Association des Jeunes pour le DĂ©veloppement de Madagascar (A.J.D.M.) en consortium ActivitĂ©s gĂ©nĂ©ratrices de revenus pour les femmes et jeunes dans les Fokontany d’Antanimieva, Manombika et Analatelo aux alentours de la « future APC Lovasoa Â».
24 Soaserana Soaserana Betioky Atsimo LOVAINJAFY Fanatsarana ny fitnatananana ny harena voajanahary amin’ny fambolena zanakazo 5000  fototra ao anaty velaratany 5ha sy fanohanana velontena mirindra amin’ny alalan’ny fiompiana ondry manarapenitra
26 Androngovato Vohimary Betioky Atsimo FIKAMBAGNASOA Fanatsarana ny fitnatananana ny harena voajanahary amin’ny fambolena zanakazo 5000  fototra ao anaty velaratany 5ha sy fanohanana velontena mirindra amin’ny alalan’ny fiompiana osy manarapenitra ao Androngovato,
27 Ampihamy Sud Milenaka Toliara II SAMBIMAGNITSE MIRAY Famerenana ny ala may ny Ankazomafio Resio 15 Ha ahafahana miatrika ny ady amin’ny fiovaovan’ny toetr’andro eto amin’ny fokontany  Ampihamy Sud/Milenaka
28 Ampihamy Sud Milenaka Toliara II Vehivavy MIARADIA Fanitarana ny fambolena Ananambo na Moringa  06 Ha mba hialana amin’ny tsy fanjarian-tsakafon’ny Fokonolona ato amin’ny Fokontany Ampihamy Sud kaominina Milenaka
29 Andongoza Ambinany Sakaraha GAR MAZOTO Extension du reboisement à vocation multiples dans les zones périphériques du Parc National du Zombitse Vohibasia
30 Andranomanitsy, Ankililoaka, Toliara II MIRAY SOA Fihariana mirindra amin’ny fiarovana ny tontolo iainana ho an’ny vehivavy ao amin’ny fokontany Andranomanitsy
31 Amboboka Ankililoaka Toliara II LOHARANO Fanapariahana fatana mitsitsy sy fampidirana rano fisotro madio entina hanatsarana ny fari-piainan’ireo vehivavy ao amin’ny fokontany Amboboka
32 Andamilamy Andranomanitsy Ankililoaka Toliara II VOI Miray hina Andranomanitsy Fanatsaràna ny fitantanana ny Harena Voajanahary ao Andamilamy sy fampiakarana ny vokam-pambolena vary amin’ny faritra ifampivelomana Andranomanitsy
33 Ankorabato Milenaka Toliara II A.V.T ( Akoho-Vary-Tsaragiso) Tetikasa fiarovana ny faritr’Alan’ny Analamaintso ato Milenaka sy fanatsarana ny fari-piainan’ny mponina amin’ny alalan’ny asa fiompiana akoho gasy sy akoho manatody lava
34 Ankiliabo Ankililoaka Toliara II TE-HIVOATSY Ankiliabo Ankililoaka-Toliara II “Tetik’asa fihariana Osy”, mirindra amin’ny Fiarovana sy Fikajiana ny Ala Mikea ao Ankiliabo
35 Ankatepoka Ankililoaka Toliara II MAHALOMBASOA Fanamafisana ny fiarovana ny ala APC ANALAMAINTSO sy fanarenana ny tany simba amin’ny fampiharana ny voly “agroforesterie” ary fanatsarana ny velon-tenan’ny mponina amin’ny alalan’ny fiompiana osy.
36 Milenaka Milenaka Toliara II Vonona Fampiroboroboana ny fambolem-bary manaraka  tekinika moderina ato amin’ny Kaominina Milenaka
37 Ambovomanga Soahazo Toliara II FIKAMBANANTSARA Tetik’asa fandraisana anjara amin’ny fanamafisana ny ady amin’ny doro ala sy doro-tanety ary ady amin’ny fiovaovan’ny toetrandro sy fampitaovana amin’ny lalampihariana mirindra  amin’ny fampandrosoana ato Ambovomanga
38 Ampagnolora Andranodehoky Antanimahery Ankililoaky Milenaky Toliara II PAFAM Contribution à l’amélioration du bien être et des conditions de vie des communautés en vue d’atténuation et d’adaptation aux effets du changement climatique aux fokontany d’Andranodehoky, d’Antanimena, et d’Ampagnolora,
39 Ambatofotsy-Est, Ankilemaro, Ampihamy Beora Betioky Atsimo Fikambana MANOMBOARIVO FKT Ambatofotsy Est Kaominina Beora “Sehatrasa fampiroboroboana ny fotom-pihariana ara-tekinika eo amin’ny tantsaha”
40 Bekily Tanantsoa Beora Betioky Atsimo Tarika Mahasoa “Sehatrasa fampiroboroboana ny fotom-pihariana ara-tekinika eo amin’ny tantsaha”
41 Andranodehoka Milenaka Toliara II MALANGY ANOTAKY Fanamafisana ny fiarovana maharitra ny alan’ Andalambezo 400ha, sy fanatsarana ny farim-piainan’ny Fokonolona eto Andranodehoka
42 Ankiliabo Ambalakida Ankililoaka Toliara II AVOTRA Ankiliabo Fiompiana Kisoa
43 Andranodehoka Milenaka Toliara II MAITSO AN’ALA Fametrahana trano fanjairana mba hampiroboroboana ny fari-piainanan’ny fikambanam-behivavy ato amin’ny faritra arovana tantan’ny fokonolona kaominina MILENAKA/ANKILILOAKA
44 Ankililoaka Ankililoaka Toliara II ANALAMAINTSO Fitantanana maharitra sy famerenana ny Tandavan’ala ato amin’ny faritra ala Mikea izay tantanin’ny fokonolona ato amin’ny fokontany Andranodehoka, Ampihamy Sud
45 Ankiliabo Ankililoaka Toliara II Vatsy Fiompiana trondro sy fitotoam-bary ho fanatsarana ny faripiainan’ny mponina
46 Bekily Tanantsoa Beora Betioky Atsimo Miraihina “Sehatrasa fampiroboroboana ny fotom-pihariana ara-tekinika eo amin’ny tantsaha”
47 Ankiliabo Ankililoaka Toliara II SOATATEHY Fiompiana aosy hanatsarana ny fari-piainan’ny mpikambana sy handraisana anjara amin’ny fiarovana ny aty ala sisa tavela manamorona ny parc Mikea
48 Ankililimy Ankazombalala Betioky Atsimo FIVOARANA “Sehatrasa fampiroboroboana ny fotom-pihariana ara-tekinika”
49 Ankililimy Ankazombalala Betioky Atsimo MANDROSO “Sehatrasa fampiroboroboana ny fotom-pihariana ara-tekinika eo amin’ny tantsaha”
50 Ankatepoka Ankililaoka Toliara2 FIKAMBANANA: SOAGNANAY MIKEA FKT: Ankatepoka Fambolenkazo ao amin’ny faritr’alan’APC Analamaintso sy fanatsarana ny fari-piainan’ny mpikambana sy ny fokonolona amin’ny alalan’ny fanaovana asa fiompiana osy ao amin’ny fokontany Ankatepoka
51 Ankiliabo Ankililaoka Toliara2 FIKAMBANANA: TANJONA FKT: Ankiliabo Fandraisana anjara amin’ny ady amin’ny fiovaovan’ny toetr’andro sy ny fametrahana fidiram-bola maharitra ho an’ny fikambanana Tanjona ao Ankiliabo
52 Satrapotsy Tongobory Betioky Atsimo Fikambanana MILAVONJY Fanatsarana ny fiainana andavanandro sy ny fari-piainan’ny fokonolona ao Satrapotsy
53 Tsakoandahy Betioky Atsimo Betioky Atsimo Association  MAHALOMBA Projet HALY RANO
54 Ambatofotsy-Est Beora Betioky Atsimo Fikambanana MAHATIRISOA Ambatofotsy EST, Kaominina BEORA Sehatrasa fampiroboroboana ny fotom-pihariana ara-tekinika eo amin’ny Tantsaha
55 Ambatofotsy-Est Beora Betioky Atsimo Fikambanana MAHATOMBOSOA Ambatofotsy EST, Kaominina BEORA Sehatrasa fampiroboroboana ny fotom-pihariana ara-tekinika eo amin’ny Tantsaha
56 Bekily centre Beora Betioky Atsimo Fikambanana” MIRAY HINA” à Bekily-Centre C/R: BEORA Sehatrasa fampiroboroboana ny fotom-pihariana ara-tekinika eo amin’ny Tantsaha
57 Ampanemaro Beora Betioky Atsimo Fikambanana”FAMPANDROSOA” à Ampanimaro-centre Commune BEORA Sehatrasa fampiroboroboana ny fotom-pihariana ara-tekinika eo amin’ny Tantsaha
58 Ampanemaro Beora Betioky Atsimo Fikambanana” MIRAY FO” à Ampanimaro- Ankilibey commune-BEORA Sehatrasa fampiroboroboana ny fotom-pihariana ara-tekinika
59 Ampanemaro Beora Betioky Atsimo Fikambanana Avotra à Ampanimaro, C/R BEORA Sehatr’asa fampiroboroboana ny fotom-pihariana ara-tekinika eo amin’ny Tantsaha
60 Ankilifolo Ankazoabo-Sud Ankazoabo Sud FIMISA (Fikambanana MIray Saina) Relèvement de la communauté et restauration forestière d’Ankilifolo
61 Ankatepoka Akililoaka Toliara II Fikambanana:  LOVASOA MIKEA Fanarenana ny alan’Ankandy Mitaroky sy fanamboarana lakandrano ho an’ny mponina ao amin’ny fokontany Ankatepoka
62 Ankatepoka Ankililoaka Toliara II Fikambanana: LASA IZY Fanatrarana ny fivelomam-po ny mpikambana amin’ny fanaovana asa fambolena (lojy,tsako) sy fanarenana ny alan’Ankoreo ao amin’ny Fokontany Ankatepoka
63 Alan’ny MIKEA Milenaka Milenaka Tiliara2 Association TAHIOSOA MILENAKA/TOLIARA II Fambolena vary, fiompiana Osy
64 Analamaintso Lovasoa Ankililoaky Milenaky Toliara II Association” MAGNAMBY” Conservation du complexe des APC d’Analamaitso et de Lovasoa à travers la promotion de l’agriculture durable dans la CR d’Ankililoaky
65 Betsako Ankazoabo Sud Ankazoabo Sud Association” MAGNAMBY” Reboisement pour la protection du canal dans le complexe de Betsako
67 Antapoaky Ankilimaliniky Toliara II Association FIFAFI SUD OUEST (FINOANA FANANTENANA FITIAVANA) Construction d’une école à trois salles de classe
68 Anjambalo Beantaky Betioky Atsimo V.O.I MAHAVITA AZY Contribution à la réduction des effets du changement climatique et des pressions sur les ressources naturelles à travers de reboisement à Anjambalo
69 Ampasindava Beantake Betioky Atsimo VOI ALA MAHASOA Contribution à la réduction des effets du changement climatique et des pressions sur les ressources naturelles à travers de reboisement à Ampasindava
70 Anadabolava Ambatry Betioky Atsimo VOI EZAKA Contribution à la réduction des effets du changement climatique et des pressions sur les ressources naturelles à travers de reboisement à Anadabolava
71 Beroroha est Beroroha Beroroha Association  MIARINA Toliara Projet d’adduction en eau potable dans le fokontany de Beroroha est avec une alimentation par pompage dans un puits commune rurale de Beroroha
72 Anteteza Milenaka Toliara II VAZIMBA MIRAY Fanamafisam-piarovana ny harena voanjanahary sy alan’ny ANALAMAINTSO sy famerenana ny ala simba amin’ny alalan’ny fambolen-kazo ary fanatsarana ny fiveloman’ny mponina manodidina ny faritra arovana ato Anteteza

Pour toute autre informations veuillez envoyer vos questions Ă  ladresse e-mail : appel@tanymeva.org