Présentation

Ny Fondation Tany Meva dia mpamatsy vola ny fampandrosoana lovain-jafy eto Madagasikara sy manerana ny faritry ny Ranomasina Indianina. Noho izany izy dia manampy ny tetikasa miaro ny tontolo iainana sy manatsara ny fari-piainan’ny vondron’olona ifotony. Arak’izany, ny Fondation Tany Meva dia miantsoroka andraikitra roa lehibe: fitadiavana na fampitomboana ny loharanom-bola eo am-pelatanany sy famatsiam-bola tetikasa mivoy ny fampandrosoana maharitra eny ifotony.

notre vision

Ny Fondation Tany Meva dia eken’ny maroanisa fa anisan’ireo mpamatsy vola atokisana sy azo ianteherana amin’ny lafin’ny fampandrosoana maharitra.

nos missions

Manetsika sy manome ny famatsiam-bola ho amin’ny fampandrosoana ara-toekarena, ara-tsosialy ary ny tontolo iainana eny amin’ny vondron'olona ifotony, mba hanatanterahana ny fitantanana maharitra ny harena voajanahary.

nos valeurs

Fahaleovantena

Satria tsy maintsy manao tatitra amin’ny mpiara-miombon’antoka aminy rehetra ny Tany Meva, amin’ny maha-rafitra ilain’ny daholobe azy, tsy maintsy mazava tsara izy amin’ny fanatontosana ny antompisiany, ary tsy maintsy manao tatitra ny asa ataony, ka manome vahana ny fahazoan’ny daholobe ny vaovao momba ny dingana arahina amin’ny famatsiam-bola sy ny fampiasana ny vola tantanana.

Amin’ny alalan’ny fisian’ny tarika mandray andraikitra, marisika ary manokan-tena amin’ny fanatontosana mahomby ny antompisiany, ny Tany Meva dia mampanantena ny hiantoka ny kalitaon’ny asany, hanatsara hatrany ny fomba fiasany ary hanatontosa vokatra azo tsapain-tanana.

Fahamarinana ary ny fiantohana ny rariny sy hitsiny

Ny Tany Meva dia manome lanja ny fitantanana mahomby ao amin’ny fomba fitantanany sy ny asa famatsiam-bolany, amin’ny alalan’ny tsy fiangarana, tsy fitanilana ary fahamarinana avo lenta. Ankoatr’izay, ny fikambanana dia manome lanja ny miralenta, na eo anivon’ny mpiasa izany na eo amin’ny lafin’ny fanomezana famatsiam-bola.

Ny Tany Meva dia mandray ny fanapahan-keviny malalaka ary tsy misy idiran’ny firehana politika, ara-pivavahana, ara-poko na ivelan’ny fahefana hafa.

Fifanajana, fifampiresahana ary fihainoana

Ny Fikambanana Tany Meva dia manome vahana ny fifanakalozana, ny fanomezana lanja ny tsirairay ary fijerena manokana ny hafa, ny fiaraha-miasa, ny fizarana traikefa, ny fisokafan’ny saina ao anatin’ny tontolon’asa mirindra sy feno fifanajana