APPEL A PROJETS: Fonds GEF ATSIMO ANDREFANA

APPEL A PROJETS
Zones prioritaires du Projet Approche Paysage des Forêts Epineux– Atsimo Andrefana

TANY MEVA, Fondation environnementale et reconnue d’utilité publique, vise à associer la gestion de l’environnement et le développement communautaire. Elle a pour mission de mobiliser et de gérer les ressources financières afin de promouvoir la gestion durable de l’environnement à Madagascar et de contribuer aux défis mondiaux en la matière à travers l’engagement actif des communautés locales. Dans le cadre du co-financement avec GEF/PNUD du projet « Approche paysage pour la conservation et la gestion de la biodiversité menacée de Madagascar, axée sur le paysage forestier sec et épineux de la Région Atsimo Andrefana », la Fondation lance le présent appel.

Sont éligibles à cet Appel les organisations communautaires de base (VOI), les associations, les organisations non gouvernementales, ou les autres Institutions sans but lucratif (ISBL) oeuvrant dans le domaine du développement durable (au sens large). Ces entités devront être légalement constituées.

Les promoteurs intéressés sont invités à consulter les Termes de Référence ainsi que le formulaire du projet ici :

LIENS A METTRE ICI:

TDR_Formulaire_Appel TM_APAA_06 juil 18_version française (fichier WORD)
TDR_Formulaire_Appel TM_APAA_06 juil 18_version française (fichier PDF)

Ou sur demande par email à l’adresse contact@tanymeva.org
Ou les retirer auprès de notre siège social sis à Ambatobe Antananarivo ou auprès notre Antenne à Tuléar.

Les dossiers complets doivent être adressés, par courrier ou en mains propres en version physique (01 exemplaire) et avec une version électronique sur CD à l’adresse ci-après au plus tard le vendredi 17 août 2018 à 16 heures : Fondation Tany Meva Antenne de Tuléar, En face Spirnam sis à Motombe Andranomena Toliara 602. Prière de ne pas envoyer par lettre recommandée.

Des réunions d’informations sur l’appel et le remplissage de formulaire de projet auront lieu dans les 03 Districts selon le calendrier ci-joint :
District:
Toliara 1, Toliara 2
Date: Lundi 16 juillet 2018 à 14 heures à Hotel Amazone Toliara

District:
Morombe
Date: Jeudi 19 juillet 2018 à 14 heures à Hotel Baobab Morombe

District:
Betioky Sud
Date: Lundi 23 juillet à 09 heures à Lapan’ny Tanana – Betioky Sud

Pour plus d’informations, veuillez nous contacter : Tél. 22 403 99 ou 94 941 44 ou par emails : contact@tanymeva.org avec copie à h.rakotoarison@tanymeva.org.

SEULS LES DOSSIERS PRE-SELECTIONNES SERONT NOTIFIES

FIANTSOANA TETIKASA
Ireo faritry ny tetikasa Approche Paysage des Forêts Epineux– Atsimo Andrefana

Ny Fondation Environnementale TANY MEVA dia misehatra amin’ny fiarovana ny tontolo iainana mirindra amin’ny fampandrosoana eny ifotony. Anjara asany ny mikaroka lalam-bola samihafa entina manantsara ny tontolo iainana eto Madagasikara amin’ny fomba maharitra ary mamporisika ny fandraisana anjara mavitriky ny vondron’olona eny ifotony izy amin’izany. Ho fanohanana ny tetikasa iaraha-mamatsy vola amin’ny GEF/PNUD « Approche paysage pour la conservation et la gestion de la biodiversité menacée de Madagascar, axée sur le paysage forestier sec et épineux de la Région Atsimo Andrefana » dia manao izao fiantsoana tetikasa izao ny Fondation Tany Meva.

Ny tetikasa dia misokatra ho an’ireo Vondron’olona ifotony, ny fikambanana tsy miankina sy tsy mitady tombony rehetra, ONG, ka miasa amin’ny sehatry ny fampandrosoana Maharitra ary mijoro ara-panjakana.

Koa ireo izay liana dia iangaviana hamaky ny andinindininy momba ny fiantsoana sy ny lasitry ny tetikasa eto/

LIENS A METTRE ICI:

TDR_Formulaire_Appel TM_APAA_06 juil 18_version malagasy (fichier WORD)
TDR_Formulaire_Appel TM_APAA_06 juil 18_version malagasy (fichier PDF)

Na mangataka izany amin’ny mailaka contact@tanymeva.org
Na koa haka izany mivantana aty amin’ireo biraon’ny Tany Meva ao Ambatobe Antananarivo na ao Toliara.

Ny tetikasa dia aterina an-tanana na alefa an-taratasy (dika iray) izay tsy maintsy ampiarahina “version électronique” amin’ny CD, atao amin’ny adiresy voalaza manaraka eto izao, farafahatarany ny Zoma 17 aogositra 2018 amin’ny efatra (04) ora tolakandro : Fondation Tany Meva Antenne de Tuléar, En face Spirnam sis à Motombe Andranomena Toliara 602. Ingaviana mba tsy handefa « lettre recommandée ».

Hisy ny fivoriana fampafatarana mikasika ny fiantsoana tetikasa sy ny famenoana ny lasitry ny tetikasa, izay hatao amin’ny distrika telo (3) manaraka ireto. Toy izao ny tetiandro:

Distrika:
Toliara 1, Toliara 2
Daty: Alatsinainy 16 jolay 2018 amin’ny 2 ora ao amin’ny Hotel Amazone Toliara

Distrika:
Morombe
Daty: Alakamisy 19 jolay 2018 amin’ny 2 ora ao amin’ny Hotel Baobab Morombe

Distrika:
Betioky Sud
Daty: Alatsinainy 23 jolay amin’ny 2 ora ao amin’ny Lapan’ny Tanana – Betioky Sud

Raha mila fanazavana fanampiny dia inagaviana hiantso ny telefonina mitondra ny laharana 22 403 99 na 94 941 44 na koa hanoratra amin’ny adiresy mailaka contact@tanymeva.org ary asiana kopia ny h.rakotoarison@tanymeva.org.

NY TETIKASA VOASIVANA IHANY NO VALIANA