Appel à Projets (MAD-IO)

Appels à lettres d’intention pour les  Petites Subventions 

Cet appel est restreint à Madagascar et aux Comores et pour les directions stratégiques 1 et 3. Les soumissions doivent être transmises en français ou Malagasy, suivant les modalités présentées ci-dessous. 

Pays éligibles: Magadascar et Comores
Date d’ouveture: 21 Juin 2018
Date de clôture: 7 Août 2018
Montant: US$ 5 000 à US$20 000.

Voir la carte Hotspot MADIO

COMMENT SOUMETTRE

L’équipe régionale de mise en œuvre (RIT) pour le Hotspot de Madagascar et des Iles de l’Océan Indien, la Fondation Tany Meva, lance un appel à projets pour des petites subventions d’un montant inférieur à 20,000 $US. Les organisations intéressées sont invitées à consulter le texte complet de l’appel, disponible ci-dessous.

MORE INFORMATION

 

Fiantsoana Tetikasa, Tetikasa madinika

Ity fiantsoana  tetikasa ity dia natokana hoan’i Madagasikara sy Comores ihany ary mahakasika ny Tari-dalana 1 sy 3. Ny tetikasa dia afaka atolotra amin’ny teny Frantsay na Malagasy ary manaraka ireo fepetra rehetra voalaza etsy ambany.

Afaka manolotra: Magadasikara sy Comores
Daty fanokafana: 21 Jiona 2018
Daty famaranana: 7 Aogositra 2018
Tetibola: US$ 5 000 hatramin’ny US$20 000.

 Hotspot MADIO

FOMBA FANOLORANA

Ny Fondation Tany Meva izay ekipa ny Ratsamangaika ety IfoTony ho an’ny faritra Madagasikara sy ny Ranomasimbe Indiana na RIT dia manatanteraka fiantsoana tetikasa miompana amin’ny famatsiambola madinika latsaky ny 20 000 $US. Ireo fikambanana te hanolotra tetikasa dia asaina hamaky ny andinidininy ny Fiantsoana Tetikasa iray manontolo esty ambany.

LASITRA SY ANDINIDINY